മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ നേമം മണ്ഡലത്തിലെ രണ്ടാം എം എൽ എ ഓഫീസ് തിരുവല്ലത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ നേമം മണ്ഡലത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ എം എൽ എ ഓഫീസ് തിരുവല്ലത്ത് ഉദ്ഘാടനം…