ദേശീയ വിരമുക്തി ദിനം: ജനുവരി 17ന് ജില്ലയിൽ 4.27 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് ഗുളിക നൽകും

ദേശീയ വിരമുക്തി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജനുവരി 17ന് ജില്ലയിലെ ഒന്നുമുതൽ 19 വരെ പ്രായമുള്ള 4.27 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്കും കൗമാരക്കാർക്കും വിരയ്‌ക്കെതിരേയുള്ള…