‘നിറകേരളം’: കലാകാരന്മാര്‍ക്കായി ദശദിന ക്യാമ്പ്

മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആലപ്പുഴ: കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി കലാകാരന്മാര്‍ക്കായി  ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 250 കലാകാരന്മാര്‍ക്ക് ഒരേ സമയം സ്വന്തം വീടുകളിലിരുന്ന് ചിത്രരചന നടത്താവുന്ന വിധത്തില്‍ ‘നിറകേരളം’ ദശദിന ക്യാമ്പാണ് രണ്ടാംഘത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 14 ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാര്‍ കലാക്യാമ്പില്‍... Read more »