നോ സ്‌കാല്‍പല്‍ വാസക്ടമി പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാര്‍ഗം

തിരുവനന്തപുരം: പൊതുജനങ്ങളില്‍ നോ സ്‌കാല്‍പല്‍ വാസക്ടമിയെപ്പറ്റി അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നവംബര്‍ 21 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 4 വരെ നോ…