“പാഡ്രെ ഐലൻഡ് നാഷണൽ സീഷോർ” അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബീച്ച്

ടെക്സാസ് :അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബീച്ചുകളിൽ ഒന്നായി പാഡ്രെ ഐലൻഡ് നാഷണൽ സീഷോറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.ബ്രിട്ടീഷ് പത്രമായ ദി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നടത്തിയ പഠന…