പ്രോസ്പെർ മലയാളികൾ ക്രിസ്തുമസ് പുതുവർഷം ആഘോഷിച്ചു

ഡാളസ് :പ്രോസ്പെർ മലയാളികൾ ക്രിസ്തുമസ് പുതുവർഷം ആഘോഷിച്ചു. ഡാളസ് മെട്രോപൊളിറ്റനലിൽ അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസ്പർ സിറ്റി മലയാളി കൂട്ടായ്മ ഈ വർഷവും…