ഒറിഗണില്‍ പബ്ലിക്ക് മാസ്‌ക്ക് മാന്‍ഡേറ്റ്-ഗവര്‍ണ്ണര്‍ കാറ്റ് ബ്രൗണ്‍ ഉത്തരവിറക്കി

ഒറിഗണ്‍: ഒറിഗണ്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഡല്‍റ്റാ വേരിയന്റിന്റെ അതിവേഗ വ്യാപനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ഗവര്‍ണ്ണര്‍ കേറ്റ് ബ്രൗണ്‍ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും മാസ്‌ക്ക് നിര്‍ബന്ധമാക്കി ഉത്തരവിറക്കി. ആഗസ്റ്റ്…