കന്നുകാലികള്‍ക്ക് ക്വാറന്റയിന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കന്നുകാലികള്‍ക്ക് ചെക്പോസ്റ്റുകളില്‍ ക്വാറന്റയിന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും. കോട്ടയം: മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍   നിന്ന് എത്തിക്കുന്ന   കന്നുകാലികള്‍ക്ക് ചെക്പോസ്റ്റുകളില്‍  ക്വാറന്റയിന്‍  ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന്…