രാഗവിസ്മയ – 2022 ജൂൺ 3 ന്: ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

ഹൂസ്റ്റൺ: ഹൂസ്റ്റൺ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോൾസ് ഓർത്തഡോൿസ് ഇടവകയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹൂസ്റ്റനിൽ വച്ച് നടത്തപെടുന്ന സംഗീത വിസ്മയത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ…