വായന പക്ഷാചരണം: വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി വായന അനുഭവ കുറിപ്പ് മത്സരം

പത്തനംതിട്ട:   വായന പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ യു.പി, ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വായന അനുഭവ…