കൊച്ചി ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഗ്യാസ് കോംപ്ലക്സിന് സുരക്ഷാ അവാര്‍ഡ്

കൊച്ചി: എയര്‍ പ്രൊഡക്ട്‌സിന്റെ കൊച്ചി ഇന്‍ഡസ്ട്രിയില്‍ ഗ്യാസ് കോംപ്ലക്‌സിന് സുരക്ഷാ അവാര്‍ഡ്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന ഈ അവാര്‍ഡ് തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ചാം…