വ്യാജ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കെതിരായ സത്യമേവ ജയതേ ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരതാ പദ്ധതി കോളെജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളിലേക്കും

തിരുവനന്തപുരം: വിദ്യാര്‍ത്ഥികളിലും യുവജനങ്ങളിലും സുരക്ഷിത ഡിജിറ്റല്‍ മാധ്യമ ഉപയോഗത്തേയും വ്യാജ വാര്‍ത്തകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴികളേയും കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സത്യമേവ…