ഉത്തര മലബാറിലെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് കുതിപ്പേകാന്‍ നിരവധി പദ്ധതികള്‍

കണ്ണൂര്‍-കാസര്‍കോട് ജില്ലകളിലെ നദികളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന മലബാര്‍ റിവര്‍ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 53.07 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികള്‍ക്ക് സംസ്ഥാന…