പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മ പൗലോസ്ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവായുടെ നാല്പതാം ചരമദിനവും “സ്നേഹസ്പർശം” ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി

പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മ പൗലോസ്ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവായുടെ നാല്പതാം ചരമദിനവും  “സ്നേഹസ്പർശം” ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി സമർപ്പണവും ഹൂസ്റ്റൺ സെൻറ് തോമസ്…