സൗര പുരപ്പുറ സൗരോർജ്ജ പദ്ധതി മാനേജ്‌മെന്റ് പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ സൗര പുരപ്പുറ സൗരോർജ്ജ പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി ഓൺലൈനായി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന പ്രൊജക്ട്…