എംഎസ്എംഇ കള്‍ക്ക് ഉടനടി ഓൺലൈന്‍ വായ്പ ലഭ്യമാക്കു പോര്‍ട്ടലുമായി സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക്

കൊച്ചി: ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് ഉടനടി തത്വത്തില്‍ അനുമതി നല്‍കുന്ന എംഎസ്എംഇ ഓലൈന്‍…