പി എം എഫ് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിനന്ദനാർഹവും മാതൃകാപരവുമെന്നു സ്‌പീക്കർ എം.ബി രാജേഷ്

ഡാളസ് : പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ പ്രവാസികൾക്കിടയിലും,സമൂഹത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കിടയിലും കേരള സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ചു നടത്തുന്ന  വിവിധ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിനന്ദനാർഹവും…