പ്രത്യേക പരിശോധന 440 സ്ഥാപനങ്ങളില്‍; അടപ്പിച്ചത് 26 എണ്ണം

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇന്ന് 440 സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തിയതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി…