വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നൽകി

തൃപ്രയാർ :  നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ  അൻപത് കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നൽകി.  കേരളമൊട്ടാകെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി…