എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് ടാലന്റ് സ്പ്രിന്റ് വീ പ്രോഗ്രാം

കൊച്ചി: എഡ്‌ടെക് കമ്പനിയായ ടാലന്റ് സ്പ്രിന്റ് ഗൂഗിളിന്റെ പിന്തുണയോടെ വിമന്‍ എഞ്ചിനീയേഴ്‌സ് (വീ) പ്രോഗ്രാമിന്റെ അഞ്ചാം പതിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 200…