പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ടെലിഫോൺ നിർബന്ധം : മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

മെയിൽ ഐഡി : [email protected] വിളിക്കാൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ലെന്ന് ഇനി പരാതി വേണ്ട ;പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ടെലിഫോൺ…

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ടെലിഫോൺ നിർബന്ധം : മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

വിളിക്കാൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ലെന്ന് ഇനി പരാതി വേണ്ട ;പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ടെലിഫോൺ നിർബന്ധം ;ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ…