പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ടെലിഫോൺ നിർബന്ധം : മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

മെയിൽ ഐഡി : [email protected] വിളിക്കാൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ലെന്ന് ഇനി പരാതി വേണ്ട ;പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ടെലിഫോൺ നിർബന്ധം ;ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമാവുമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി* പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഫോൺ... Read more »

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ടെലിഫോൺ നിർബന്ധം : മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

വിളിക്കാൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ലെന്ന് ഇനി പരാതി വേണ്ട ;പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ടെലിഫോൺ നിർബന്ധം ;ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമാവുമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഫോൺ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ഉത്തരവിറക്കി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ... Read more »