കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ കോഴിക്കോട് സംസ്ഥാനത്തിന് മാതൃകയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

കോഴിക്കോട്:  ജില്ലയിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്തിനാകെ മാതൃകാപരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകള്‍. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണം ജില്ലാ…