വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം വെള്ളത്തൂവലില്‍ നടന്നു

ഇടുക്കി : വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം വെള്ളത്തൂവലില്‍ നടന്നു.വെള്ളത്തൂവല്‍  എ കെ ജി ലൈബ്രറി ആന്റ് റിക്രിയേഷന്‍ ക്ലബിലായിരുന്നു ചടങ്ങ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ഓരോ വായനാ ദിനവും വായനയുടെ പ്രധാന്യം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാണെന്നും... Read more »

വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം വെള്ളത്തൂവലില്‍ നടന്നു

ഇടുക്കി : വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം വെള്ളത്തൂവലില്‍ നടന്നു.വെള്ളത്തൂവല്‍  എ കെ ജി ലൈബ്രറി ആന്റ് റിക്രിയേഷന്‍ ക്ലബിലായിരുന്നു ചടങ്ങ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ഓരോ വായനാ ദിനവും വായനയുടെ പ്രധാന്യം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാണെന്നും... Read more »