ഇ-ശ്രം പോര്‍ട്ടല്‍ 29,000 തൊഴിലാളികള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു

കോട്ടയം: അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ വിവരശേഖരണത്തിനായി ആരംഭിച്ച ഇ-ശ്രം പോര്‍ട്ടലില്‍ കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത് 29,000 തൊഴിലാളികള്‍ .…