മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ ‘ഈസ് ഓഫ് ലിവിങ്’ സര്‍വേയ്ക്ക് തുടക്കമായി

മലപ്പുറം :  ജില്ലയില്‍ 2011 ലെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജാതി സെന്‍സസ് പ്രകാരം കണ്ടെത്തിയ കുടുംബങ്ങളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ മനസിലാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര…