ജനങ്ങളുമായി കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് സർക്കാർ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് : മുഖ്യമന്ത്രി

ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കാനല്ല, പകരം പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് സർക്കാർ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ അവകാശം ഉള്ളവരാണ് ജനം. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ സുതാര്യത കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കും. ജനങ്ങൾ... Read more »

ജനങ്ങളുമായി കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് സർക്കാർ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്: മുഖ്യമന്ത്രി

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഒറ്റക്ലിക്കിൽ; ‘തൊട്ടറിയാം പി.ഡബ്ള്യു.ഡി’ക്ക് തുടക്കമായി. പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഒറ്റക്ലിക്കിൽ തൊട്ടറിയാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ‘തൊട്ടറിയാം പി.ഡബ്ള്യു.ഡി പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് സൊല്യൂഷന്’ തുടക്കമായി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇനിമുതൽ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റക്ലിക്കിൽ തൊട്ടറിയാം എന്നതാണ്... Read more »