കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കറിന്റെ ജീവിത കഥ പ്രകാശനം ചെയ്തു

1902 ജൂലൈ 31 ന് കായംകുളത്ത് ജനിച്ച് ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂൺ കലയുടെ പിതാവായ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കറിന്റെ ജീവിത കഥ കേരള നിയമസഭാ…