മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രെയ്റ്റർ ഹ്യൂസ്റ്റൺ (മാഗ്) വർണ്ണപകിട്ടോടെ ഓണം 2021 ആഘോഷിച്ചു.

ഹൂസ്റ്റൺ: അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലുതും കലാ കായിക സാമൂഹ്യ സാസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖ  സംഘടനയുമായ  മലയാളീ  അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രെയ്റ്റർ ഹ്യൂസ്റ്റൺ…