കണ്ണൂരിൽ മൊബൈൽ റേഞ്ച് കിട്ടാൻ മരത്തിൽ കയറി താഴെവീണ വിദ്യാർഥിയുടെ പിതാവിനെ ഫോണിൽ മന്ത്രി വിവിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു

കണ്ണൂരിൽ മൊബൈൽ റേഞ്ച് കിട്ടാൻ മരത്തിൽ കയറി താഴെവീണ വിദ്യാർഥിയുടെ പിതാവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി…