മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പുതിയ അത്യാഹിത വിഭാഗം പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു

മന്ത്രി അത്യാഹിത വിഭാഗം സന്ദര്‍ശിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്തി തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ന് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ച തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് അത്യാഹിത വിഭാഗം ആരോഗ്യ…