സാമ്പത്തികരംഗത്ത്അനിശ്ചിത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിലവിലെനിരക്കുകൾ തുടരാനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് തീരുമാന0

സാമ്പത്തികരംഗത്ത് ഒമിക്രോൺ സൃഷ്ടിച്ച പുകമറയ്ക്കൊപ്പം വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിത്വങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിലവിലെ നിരക്കുകൾ തുടരാനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് തീരുമാനമെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ…