ഹിജാബിനുള്ളിലെ ഗൂഢ രാഷ്‌ട്രീയ ലക്‌ഷ്യം ?

സർദാർജികൾ അല്ലെങ്കിൽ സിഖുകൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് ജോലിയിൽ ആണെങ്കിലും അവരുടെ തലപ്പാവ് ആയ ടർബൻ ധരിക്കാൻ നിയമം തടസ്സമല്ല. ഹെൽമെറ്റ് ഒഴിവാക്കിയാലും ടർബൻ അവർ കൃത്യമായി ധരിച്ചിരിക്കും. ഇനി അതിന് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അവരുടെ ആയുധമായ കൃപാൺ പള്ളയ്ക്കു് കേറ്റാൻ... Read more »