വര്ഗീസ് തെക്കേക്കരയുടെ വേർപാടിൽ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അനുശോചിച്ചു

ന്യൂ ജേഴ്‌സി: വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഫൗണ്ടർ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളും വിവിധ ഭാരവാഹിത്വങ്ങൾ റീജിയൻ, ഗ്ലോബൽ നിലവാരങ്ങളിൽ അലങ്കരിച്ച ശ്രീ വര്ഗീസ്…