വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ പെൻസിൽവാനിയ പ്രൊവിൻസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു

ഫിലാഡൽഫിയ : വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ  പെൻസിൽവാനിയ പ്രൊവിൻസ്  വനിതാ വിഭാഗം  ഡോണിംഗ്ടൌനിലുള്ള ബ്രാഡ്ഫോർഡ്  ഹൈഡ്സ്‌  എലിമെന്ററി സ്കൂളിൽ 2021 –…