പന്ത്രണ്ടാമത് യുക്മ ദേശീയ വെർച്വൽ കലാമേളയ്ക്ക് ആവേശകരമായ പ്രതികരണം

രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാവാൻ രണ്ട് നാൾ കൂടി…. ഇത്തവണ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് നേരിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അലക്സ് വർഗ്ഗീസ് (യുക്മ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി)…