സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിക്കും വെറ്ററൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുമുള്ള പണം തീർന്നതായി യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി

വാഷിംഗ്‌ടൺ ഡി. സി: സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിക്കും വെറ്ററൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുമായി യു.എസ് ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചിരുന്ന പണം തീർന്നതായി യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി ജാനറ്റ്…