ആഗസ്റ്റ് 9 മുതല്‍ 31 വരെ വാക്സിനേഷന്‍ യജ്ഞം

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്ത് ആഗസത് 9 മുതല്‍ 31 വരെ വാക്സിനേഷന്‍ യജ്ഞം  നടത്തും. അവസാന വര്‍ഷ ഡിഗ്രി, പി. ജി…