വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് കോഴ്സ് പ്രവേശനോദ്ഘാടനം ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 11)

കേരള മീഡിയ   സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് പുതിയ ബാച്ചിൻറെ പ്രവേശനോദ്ഘാടനം ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 11) രാവിലെ 11 ന്…