ലുലു ഗ്രൂപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന മാളിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനo മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിര്‍വ്വഹിച്ചു

ലുലു ഗ്രൂപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ച മാളിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനo മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. 2000 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച 20…