ലുലു ഗ്രൂപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന മാളിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനo മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിര്‍വ്വഹിച്ചു

Spread the love

ലുലു ഗ്രൂപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ച മാളിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനo മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. 2000 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച 20 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള മാൾ മുഖാന്തരം 5000 പേർക്ക് തൊഴിലുകൾ നേരിട്ടും 5000 പേർക്ക് തൊഴിലുകൾ പരോക്ഷമായും ലഭിക്കും എന്നാണ്

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള വ്യവസായ-വാണിജ്യ സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം ഈ മാളിൻ്റെ വിജയകരമായ പൂർത്തീകരണത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. നാടിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകാൻ ഇതുപോലുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അതിനായി മുൻകൈയ്യെടുത്ത ലുലു ഗ്രൂപ്പിനെ ഹാർദ്ദമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ മാൾ ഒരു വലിയ വിജയമായിത്തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *