പ്രാദേശിക വിപണികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാന്‍ ‘ഷോപ്പ് ലോക്കല്‍’ കാംപയിനുമായി വികെസി പ്രൈഡ്

തിരുവനന്തപുരം : ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാരം ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവളികളെ അതിജീവിക്കാനും ഉപഭോക്താക്കളെ നേരിട്ട് ഷോപ്പുകളിലെത്തിക്കാനും അതുവഴി ചെറുകിട വ്യാപാരികള്‍ക്ക് ഉത്തേജനമേകാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് വികെസി പ്രൈഡ് ‘ഷോപ്പ് ലോക്കല്‍’ എന്ന പേരില്‍ പ്രത്യേക പ്രചരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. ഷോപ്പ് ലോക്കല്‍ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സംസ്‌ക്കാരമായി മാറണമെന്നുള്ള വീക്ഷണത്തോടെയാണ് വികെസി... Read more »

പ്രാദേശിക വിപണികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാന്‍ ‘ഷോപ്പ് ലോക്കല്‍’ കാംപയിനുമായി വികെസി പ്രൈഡ്

തിരുവനന്തപുരം : ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാരം ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവളികളെ അതിജീവിക്കാനും ഉപഭോക്താക്കളെ നേരിട്ട് ഷോപ്പുകളിലെത്തിക്കാനും അതുവഴി ചെറുകിട വ്യാപാരികള്‍ക്ക് ഉത്തേജനമേകാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് വികെസി പ്രൈഡ് ‘ഷോപ്പ് ലോക്കല്‍’ എന്ന പേരില്‍ പ്രത്യേക പ്രചരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. ഷോപ്പ് ലോക്കല്‍ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സംസ്‌ക്കാരമായി മാറണമെന്നുള്ള വീക്ഷണത്തോടെയാണ് വികെസി... Read more »