മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ധിക്കാരത്തിന് മുന്നില്‍ തലകുനിയ്ക്കില്ല – പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നിയമസഭയ്ക്ക് മുന്നില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. നടുത്തളത്തിലെ സത്യഗ്രഹം ആദ്യമെന്ന മന്ത്രിമാരുടെ വാദം തെറ്റ്; ആദ്യം ഇരുന്നത്  ഇ.എം.എസ് തിരുവനന്തപുരം…