ഫൊക്കാന-2022 ലെ സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരങ്ങൾക്കു കൃതികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

ന്യൂജഴ്‌സി∙ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ സാഹിത്യ പുരസ്‌ക്കാരങ്ങൾ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഫൊക്കാന സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരത്തിനുള്ള രചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 2022 ജൂലൈ 7…