സൗരോർജ്ജ ബോട്ട് സർവ്വീസുമായി ജലഗതാഗത വകുപ്പ്. ബോട്ട് വാങ്ങാൻ 6 കോടി രൂപയുടെ അനുമതി

ജലഗതാഗത വകുപ്പിനെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും മലിനീകരണ രഹിതവുമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 6 കോടി രൂപ ചിലവിൽ സോളാർ ബോട്ടുകൾ വാങ്ങുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി…