കഥാമത്സരത്തിലേക്ക് കഥകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു; ഒന്നാം സമ്മാനം 50,000 രൂപ

ലോക മലയാളികൾക്കായി ഇ-മലയാളി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കഥാമത്സരത്തിലേക്ക് കഥകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ മത്സരത്തിനു ലോകമെങ്ങു നിന്നും വലിയ പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. സമ്മാനാർഹരെ നിഷ്പക്ഷമായി തെരഞ്ഞെടുക്കാനും അവർക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്മാനങ്ങൾ യഥാസമയം നൽകുവാനും കഴിഞ്ഞു.

ഈ വർഷവും ഒന്നാം സമ്മാനാർഹമായ കഥക്ക് 50,000 രൂപ സമ്മാനമായി നൽകും. 10,000 രൂപ വീതം അഞ്ച് രണ്ടാം സമ്മാനങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകത.

അയച്ചു തരുന്ന കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പക്ഷം പ്രതിഫലം നൽകും.

കഥകൾ 10 പേജിൽ കവിയരുത്.
യൂണി കോഡ് ഫോർമാറ്റിൽ [email protected] എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക.
കഥയോടൊപ്പം കഥാകൃത്തിനെ സംബന്ധിച്ച ചെറു വിവരണവും ഫോട്ടോയും അയക്കണം.

കഥകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31.

പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് വയസുമുതൽ; കഴിഞ്ഞ തവണ അയച്ച കഥകൾ അയക്കരുത്.

സമ്മാനാർഹരെ ഓഗസ്റ്-സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും.

Contact: [email protected]; 9173244907; 9176621122

Leave Comment