എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ആഘോഷവും, എന്റെ കേരളം 2023 പ്രദർശന വിപണന മേളയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എറണാകുളത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Spread the love

Author