എസ്.എസ്.എൽ.സി റീവാല്യുവേഷൻ, സ്ക്രൂട്ടണി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Spread the love

2023 മാർച്ചിൽ നടന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയുടെ റീവാല്യുവേഷൻ, സ്ക്രൂട്ടണി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാ ഭവന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ (https://sslcexam.kerala.gov.in) ലഭ്യമാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *