വിന വിലക്കു വാങ്ങിയ വിനായകന്‍ – ലാലി ജോസഫ്

Spread the love

ഉമ്മന്‍ ചാി സാറിന്‍റെ വിയോഗ ത്തിനു ശേഷം സോഷ്യല്‍ മീഡീയായില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചര്‍ ച്ച ചെയ്യുന്ന
ഒരു പേരാണ് ڇ വിനായകന്‍ڈ
വിനായകന്‍ ഉമ്മന്‍ ചാി സാറിന്‍റെ വിയോഗെ ത്ത കുറി ച്ചു പറയുന്ന വീഡിയോയില്‍ ഉപയോഗി ച്ചിരിക്കുന്നത്
വളരെ പരുക്കമായ രീതിയിലുള്ള ഭാഷയാണ്, ഉഗ്രമായ ധിക്കാരഭാവം, ആചാരോപചാരങ്ങളില്ലാ ത്ത വാക്കുകള്‍
എന്നീവയാണ് എന്നുള്ളത് ആ വീഡിയോ കിട്ടുള്ള ഏതൊരു മലയാളിക്കു മനസിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളു.
ڇ വിനായകന്‍ڈ ഈ പേരിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം അറിയാനായിരുന്നു എന്‍റെ ആദ്യെ ത്ത തിര ച്ചില്‍. ഹിന്ദു ദൈവമായ
ഗണേശന്‍റെ ( ഘീൃറ ഏമിലവെമ) പര്യായമാണ് ڇവിനായകന്‍ڈ. ഏതു തര ത്തിലുള്ള വിഘ്നങ്ങള്‍ക്കും തീര്‍ പ്പു
കല്‍ പ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഗണപതി എന്നാണ് വിശ്വസിക്കെ പ്പടുന്നത്.
ഉമ്മന്‍ ചാിസാറിനെ കുറി ച്ച് മീഡിയായില്‍ വിനായകന്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയില്‍ വിഘ്നങ്ങള്‍ വിളി ച്ചു
വരു ത്തുന്നതായിട്ടാണ് കാണുവാന്‍ സാധിക്കുന്നത്.
മാതാപിതാക്കള്‍ ദൈവ ത്തിന്‍റെ പേര് ഇട്ടു വളര്‍ ത്തിയ ഒരു കുട്ടിയാണ് വിനായകന്‍. നമ്മളൊക്കെ ദൈവെ ത്ത
പോലെ കാണുന്ന ഉമ്മന്‍ ചാി സാറിന്‍റെ വേര്‍പാടിനെ വളരെ തരം താഴ്ന്ന രീതിയില്‍ ഉള്ള പ്രസ്ഥാവന ഇറക്കി
വിട്ടിരിക്കുന്നതും ഈ വിനായകന്‍ തന്നെയാണ്.
ഈ പേരിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം എന്‍റെ രീതിയില്‍ ഒന്നും ചി ന്തി ച്ചു നോക്കി. അേ പ്പാള്‍ എനിക്കു കിട്ടിയ അര്‍ത്ഥം
ഇങ്ങിനെയാണ്.
ڇവിനായകന്‍ڈ (ണല നായകന്‍) ڇ നമ്മുടെ നായകന്‍ڈ. അങ്ങിനേയും ഒരു അര്‍ത്ഥം വേണമെങ്കില്‍ കൊടുക്കാം.
ഇേ പ്പാള്‍ നമ്മുടെ നായകനായ ഉമ്മന്‍ ചാി സാറിനെ അവഗേളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പോസ്റ്റ് ഇട്ട താങ്കള്‍ക്ക്
ഉചിതമായ പേര് എ ന്താണന്ന് കു പിടിക്കേിയിരിക്കുന്നു.
സോഷ്യല്‍ മീഡിയായില്‍ മറ്റൊരു രീതിയില്‍ ഈ പേരിനെ ഉപയോഗി ച്ച വിരുതന്‍മാരെയും നമ്മള്‍ കു. അത്
ഇങ്ങിനെയായിരുന്നു. ڇവിڈനായڈ കന്‍.ڈ എന്നിട്ട് ഒരു പട്ടിയുടെ പടം നടുക്കും തലഭാഗ ത്ത് വിനായകന്‍റെ
മുഖവും പിടി പ്പി ച്ചിട്ടു്. ജനങ്ങളെ എത്രമാത്രം ആ വീഡിയോ രോഷാകുലമാക്കിയെന്ന് ഇതില്‍ നിന്ന്
മനസിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളു.
വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ കുവരുന്നത് നായ എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ആ വീട്ടീലെ ഒരു അംഗെ ത്ത പോലെയാണ്.
കടകളില്‍ ചെന്നാല്‍ നായക്ക് കൊടുക്കേ ഭക്ഷണപാദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ക്കു വേി ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥലം
തന്നെയു്. നായയുള്ള വീടുകളില്‍ ചെന്നാല്‍ അവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാന്‍ മനോഹരമായ പാത്രങ്ങള്‍,
അവര്‍ക്കു വേി പ്രത്യേക സോഫാ. ക്യത്യമായി വെറ്റിനറി ഡോക്റ്ററുടെ അടുക്കല്‍ കൊു പോകുന്നു
വാക്സിനേഷന്‍ എടു പ്പിക്കുന്നു. വളര്‍ ത്തു നായയുടെ ജീവന്‍ പോയാല്‍ നമ്മുടെ കുടുംബ ത്തിലെ ഒരാള്‍ മരി ച്ചതു
പോലെയാണ്. അേ പ്പാള്‍ അങ്ങിനെ നായയോടു ഉപമി ച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയായോ എന്ന് മറ്റൊരു സംശയം…. ആ
പേരില്‍ ഒരു വിനയം ഒക്കെയു് പക്ഷെ അത് ഇേ പ്പാള്‍ ഒരു ڇവിനڈയായി മാറിയിരിക്കന്നതായിട്ടാണ് സോഷ്യല്‍
മീഡിയാ തുറക്കുമ്പോള്‍ കാണുവാന്‍ സാധിക്കുന്നത്.
ചെറു പ്പ ത്തില്‍ സ്ക്കൂളില്‍ അസംബ്ളിക്ക് നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ചൊല്ലിയ വാചകം ഓര്‍ ത്തു പോകുന്നു ڇ ഇന്‍ഡ്യ
എന്‍റെ രാജ്യമാകുന്നു. എല്ലാം ഇന്‍ഡ്യക്കാരും എന്‍റെ സഹോദരി സഹോദരമാരാണ്.. ആ രീതിയില്‍
നോക്കുമ്പോള്‍ വിനായകന്‍ എന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ എല്ലാംവരുടേയും സഹോദരന്‍ കൂടിയാണ്.
സഹോദരാ, താങ്കള്‍ ഉമ്മന്‍ ചാി സാറിനെ കുറി ച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ കേരള ത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഹ്യദയ ത്തില്‍
ഒരു വലിയ മുറിവാണ് ഉാക്കിയിരിക്കുന്നത്. താങ്കള്‍ ഉപയോഗി ച്ച വാക്കുകള്‍ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. ڇ
ആരാണ് ഈ ഉമ്മന്‍ ചാി, ഉമ്മന്‍ ചാി ച ത്തു അതിന് ഞങ്ങള്‍ എ ന്തു ചെയ്യണം,
എന്‍റെ അ ച്ചനും ച ത്തു നിങ്ങളുടെ അ ച്ചനും ച ത്തുڈ
ഇങ്ങിനെ പറയാന്‍ പ്രേരി പ്പി ച്ച ഘടകം ആണ് ഞാന്‍ ആലോചിക്കുന്നത്. എല്ലാംവര്‍ക്കും വ്യക്തി സ്വാത ന്ത്ര്യം ഉ്.
എന്നുവ ച്ച് വായില്‍ തോന്നുന്നത് വിളി ച്ച് പറയാന്‍ പറ്റുമോ? മഹാനായ ഉമ്മന്‍ ചാി സാറിനെ മരി ച്ചു എന്നു
പോലും വിശേഷി പ്പിക്കാന്‍ പറ്റുകയില്ല. അദ്ദേഹം വിട വാങ്ങിയെന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്ന
വാര്‍ ത്തകള്‍.
ച ത്തു, മരി ച്ചു, വിട വാങ്ങി , കാലം ചെയ്തു എന്നീ വാക്കുകള്‍ ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കേത്
എന്ന് ഒരുവട്ടം കൂടി താങ്കള്‍ പള്ളികൂട ത്തില്‍ പോയി പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.
ഉമ്മന്‍ ചാി സാറിന്‍റെ മകന്‍ ചാി ഉമ്മന്‍ പറഞ്ഞത് കേസ് എടുക്ക ക്ഷമിക്കുക എന്നാണ്. ഉമ്മന്‍ ചാി
സാറിന്‍റെ ആന്മാവ് ക്ഷമിേ ച്ചക്കാം, സാറിന്‍റെ കുടംബ ത്തിലുള്ളവര്‍ ക്ഷമിേ ച്ചക്കാം പക്ഷെ കേരള ത്തിലെ
ജനങ്ങള്‍ക്ക് ക്ഷമിക്കാന്‍ പറ്റുമോ? അദ്ദേഹം കേരള ജനതയുടെ പിതാവ് ആയി മാറി കഴിഞ്ഞു. പിതാവ്
എന്നതിലും വളരെയധികം ഉയര ത്തില്‍ ഒരു വിശുദ്ധന്‍റെ സ്ഥാനം വരെ എ ത്തിനില്‍ക്കുകയാണ് അതുകൊു
തന്നെയാണ് അദ്ദേഹ ത്തിന്‍റെ കബറിട ത്തിലേക്ക് നിലക്കാ ത്ത പ്രവാഹവും അതുപോലെ നിവേദനങ്ങളും
കല്ലറയിലേക്ക് ഒഴുകികൊിരിക്കുന്നത്
ഒരു വിശുദ്ധനായിട്ടു തന്നെ ജനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടു ത്തു കഴിഞ്ഞു. അേ പ്പാഴാണ് സഹോദരാ നിങ്ങളുടെ ഈ ڇച ത്തുڈ
എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗി ച്ച് കേരളെ ത്ത മുഴുവനും രോഷ ത്തിന്‍റെ മുള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ ത്തി ച്ചത്.
പ്രിയെ പ്പട്ട വിനായകന്‍ സഹോദരാ നിങ്ങളില്‍ നിഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന സമാധാനം നിങ്ങള്‍ തന്നെ
നഷ്ടെ പ്പടു ത്തണമോ? ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സമാധാനം നിങ്ങളില്‍ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാന്‍ പഠിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ
വാക്കുകള്‍ കൊ് പോലും വേദനി പ്പിക്കാതിരിക്കുക. ഒരു നിമിഷം എങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയ വാക്കുകളെ
ഓര്‍ ത്ത് സഹോദരാ പശ്ചാ ത്തപിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ വേദനി പ്പിക്കുന്ന വാക്കുകള്‍ നിങ്ങളില്‍ നിന്ന്
ഉാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.
താങ്കളുടെ ഈ വീഡിയോ ഉമ്മന്‍ ചാി സാറിന്‍റെ മഹത്വം ഒന്നു കൂടെ ഉയര്‍ ത്തിയിട്ടു് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം
അേ പ്പാള്‍ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഒരു നല്ല നിമി ത്തമായി എടുക്കാം. നിമി ത്തങ്ങളെ അവഗണിക്കരുത് കാരണം
ഈശ്വരന്‍ തന്നെയാണ് അവ വെളിെ പ്പടു ത്തി തരുന്നത്.
ജീവിത ത്തില്‍ നമ്മളെ കരുതിക്കൂട്ടി അവഗണിക്കുമ്പോള്‍ അത് വേറൊരു രീതിയില്‍ പരിഗണനയായി
രൂപാ ന്തരെ പ്പടാറു്.
സ്നേേഹി ച്ചു കൊും, പ്രവ്യര്‍ ത്തികള്‍ കൊും സഹന ത്തില്‍ കൂടിയും ജീവിതം അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണ്ണമാക്കിയ ഒരു
വ്യക്തിയായിരുന്നു ഉമ്മന്‍ ചാി സാര്‍ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹ ത്തിന്‍റെ വേര്‍പാടില്‍ കൂടി കേരള ത്തിലെ ഓരോ
ജനതയും മനസിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കര്‍മ്മമാണ് ജീവിത ത്തില്‍ വിലെ പ്പട്ടെതെന്നും അതിന്‍റെ
ഓര്‍മ്മകളാണ് മനുഷ്യരെ സ്നേേഹിക്കാന്‍ പ്രേരി പ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഉമ്മന്‍ ചാി സാറിന്‍റെ മൂന്നു ദിവസെ ത്ത
വിലാപയാത്ര നമ്മെ ഓര്‍മ്മെ പ്പടു ത്തുന്നു.
യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമി ച്ചവരോട് ക്ഷമിക്കാന്‍ ആണ് ക്രിസ്തു നമ്മളെ പഠി പ്പി ച്ചത് പക്ഷെ
പ്രിയെ പ്പട്ട വിനായകാ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ… സഹോദരാ വ്യക്തി സ്വാത ന്ത്ര്യം മറ്റുള്ളവരുടെ
നന്മക്കായി ഉപയോഗിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കാണാനുള്ള മനസ് ഉാക്കിയെടുക്കുക. ദാനധര്‍മ്മം നിന്‍റെ
നിക്ഷേപം എന്ന് ഒരു ബൈബിള്‍ വചനം ഓര്‍ ത്തു പോകുന്നു. കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്ത് സമാധാനം അവനില്‍ തന്നെ
സൂക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. ഉപകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പഴമക്കാര്‍
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര ശരിയാണ് അത് ഓര്‍മ്മയില്‍ സൂക്ഷിക്കുക.

Reporter – Laly Joseph

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *