ജെ.ജെ.ടി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നും മാനേജ്‌മന്റ് സ്റ്റഡീസിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി റോയ് വർഗീസ്

Spread the love

ജെ.ജെ.ടി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നും മാനേജ്‌മന്റ് സ്റ്റഡീസിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ സി.എസ്.ബി ബാങ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റോയ് വർഗീസ്. തൊടുപുഴ ഉടുമ്പന്നൂർ ആശാരിക്കുടിയിൽ കുടുംബാംഗമാണ്. ഭാര്യ ലൈസ റോയ്.

Asha Mahadevan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *