മുതലപ്പൊഴിയിലെ പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

Spread the love

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *